doc文档 人教版六年级下册语文第六单元古诗词达标检测卷

小学语文 > 六年级下 > 单元测试卷(人教) > 文档预览
8 页 813 浏览 15 收藏 4.7分

摘要:古诗词达标检测卷一、基础训练营(35分)1.给下面的加点字选择正确的读音,打“√”。(4分)雨雪霏霏(yǔyù)蓟北(jìqì)鲈鱼(lúnú)屐齿(jījí)卜算子(bobǔ)蕲水(qíqǐ)百啭(zhuǎnzhuàn)漫卷(juǎnjuàn)2.读拼音,写诗词句。(8分)(1)bǎizhuànwúrénnénɡjiě,yīnfēnɡfēiɡuòqiánɡwēi。()(2)tiānjiēxiǎoyǔrùnrúsū,cǎosèyáokànjìnquèwú。()3.解释下面句中加点的词。(5分)(1)行道迟迟,载渴载饥。迟迟:___________________。载:______________________。(2)野径云俱黑,江船火独明。野径:____________________。俱:_______________________。(3)白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。放歌:____________________。青春:_____________________。(4)应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。应:_______________________。小扣:____________________。(5)休将白发唱黄鸡。 休:_______________________。唱黄鸡:__________________。4.选出下列诗词句运用的修辞手法。(5分)(1)欲问行人去那边?眉眼盈盈处。()(2)白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。()(3)天街小雨润如酥。()(4)好雨知时节,当春乃发生。()(5)莫愁前路无知己,天下谁人不识君?()5.读

温馨提示:当前文档最多只能预览 5 页,若文档总页数超出了 5 页,请下载原文档以浏览全部内容。
本文档由 匿名用户2021-04-01 17:29:48上传分享
你可能在找
本站APP下载(扫一扫)
活动:每周日APP免费下载全站文档
本站APP下载
热门文档